Par "Rīgas nami"

SIA „Rīgas nami” ir Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345, SIA “Rīgas nami” vispārējais stratēģiskais mērķis ir piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības kultūrvēsturisko objektu un kultūras un nacionālās reprezentācijas objektu uzturēšanā un attīstīšanā, sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, un nodrošināt racionālu un lietderīgu Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

SIA „Rīgas nami” galvenie darbības virzieni ir īpašumu attīstīšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī kultūras pasākumu nodrošināšana trīs pasākumu centros - Melngalvju namā, kinoteātrī "Splendid Palace" un Rīgas Kongresu namā.

Šobrīd SIA „Rīgas nami” struktūru veido:

  • Sabiedrisko attiecību vadītājs;
  • Iekšējās kvalitātes vadītājs;
  • Mārketinga nodaļa;
  • Juridiskā nodaļa;
  • Administratīvā pārvalde;
  • Finanšu pārvalde;
  • Būvniecības pārvalde;
  • Īpašumu pārvaldīšanas un nodrošināšanas pārvalde;
  • Īpašumu apsaimniekošanas dienests;
  • Pasākumu centri: Kinoteātris "Splendid Palace", "Rīgas Kongresu nams" un "Melngalvju nams"

Kapitālsabiedrības darbību vada valde.

Kapitālsabiedrības valdījumā un apsaimniekošanā ir vairāk kā 50 nekustamie īpašumi, kā arī tā piedalās ar pilsētas attīstību saistītu projektu realizācijā.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likumam kapitālsabiedrība nav tiesīga veikt dāvinājumus un ziedojumus.

SIA "Rīgas nami" netiek piešķirts valsts un pašvaldības budžeta finansējums.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs  pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: ), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Institūcijās

Iekšējie normatīvie akti:

Trauksmes celšana:

Sabiedrības darbību raksturojošā informācija:

 Sabiedrības logo:– Drukāt dokumentu