Iepirkumi / Izsoles

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 92,40 m2 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 92,40 m2, t.sk. telpu grupas 013 telpas Nr.1-8 ar platību 79,3 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 13,10 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.– Drukāt dokumentu