Iepirkumi / Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 93,10 m2 mutiska izsole.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 93,10 m2, t.sk. telpu grupas 050 telpas Nr.1-5 ar platību 79,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 13,2 m2 , nomas tiesību mutisku izsoli.– Drukāt dokumentu