Iepirkumi / Izsoles

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 54,65 m2 nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 54,65 m2, t.sk. telpu grupas 047 telpas Nr.1-3 ar platību 46,9m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 7,75m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 45,91 m2, nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,91 m2, t.sk. telpu grupas 005 telpas Nr.1-3 ar platību 39,4m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 6,51m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšana.

Kustamas mantas atsavināšana

SIA “Rīgas nami” organizē kustamās mantas – krēslu (330 gab.) atsavināšanu - pārdošanu par brīvu cenu.

Pieteikumi par kustamās mantas pirkšanu, kas aizpildīti atbilstoši paraugam, iesniedzami no 2018. gada 21. decembra plkst. 9.00 līdz 2019. gada 3. janvārim plkst. 17.00, SIA “Rīgas nami” vienā no šādiem veidiem:
- klātienē Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, darbdienās laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālrunis 67181177;
- nosūtot pa pastu uz adresi: Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, LV – 1050;
- elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: iga.lv.– Drukāt dokumentu