Atpakaļ

Iepirkumi

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 nomas tiesību mutiska izsoles rezultāts.

Izsoles datums: 05.03.2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva OU "Artworld Grupp" filiāle "Artworld Group", reģistrācijas Nr. 42103085230.

Nosolītā nomas maksas: 6,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu