Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 74,92 m2 nomas līguma noslēgšana

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts fizisku personu E.U.

-       līguma noslēgšanas datums:  07.03.2019.;

-       līguma beigu termiņš: 25.02.2025.– Drukāt dokumentu