Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Telpu ar kopējo platību 675,1 m2 ēkā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, nomas tiesību mutiska izsole”

Telpu ar kopējo platību 675,1 m2 ēkā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā,

nomas tiesību mutiska izsole

Nomas objekta adrese

Baznīcas iela 19/23, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 020 0102 001, 0100 020 0102 002

Iznomājamais objekts

Telpas ar kopējo platību 675,1 m2, t.sk.:

1)      ēkas Baznīcas ielā 19/23, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 020 0102 001) 4. stāva telpu grupas 004 telpas Nr.1-30 ar kopējo platību 600,6m2;

       2)  ēkas Baznīcas ielā 19/23, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 020 0102 002) 1. stāva telpu grupas 001 telpas Nr.5-7 ar kopējo platību 74,5m2 .

Nomas objekta telpu kopējā platība

 675,1 m2

Telpu izmantošanas veids

Saimnieciskās un komercdarbības veikšana atbilstoši teritorijas/ēkas atļautajiem izmantošanas veidiem

Zemesgabals

Ēkas atrodas uz SIA „Rīgas nami” piederoša zemesgabala (kadastra apz.0100 020 0102). Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 345,90 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2019.gadā t.i. 76,90 EUR/mēnesī(bez PVN))

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

5,70 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,30 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

No 01.07.2019 līdz 30.06.2025.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām ar platību 675,1 m2.  Apsaimniekošanas maksa 1,10EUR(bez PVN)par telpu 1 m2 mēnesī.  Piesaistītā zemes gabala nomas maksa.  Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” sekretariātā  līdz 13.06.2019.

Izsoles laiks un vieta

14.06.2019. plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 2.stāvā un portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 10.00- 14.00:

pārvaldnieks  Fjodors Gubins (tālr. 67181793, mob. 26618165)


Pielikumi


– Drukāt dokumentu