Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Mazjumpravas ielā 51, kadastra numurs 0100 125 6498, sastāvā esošu ēku, kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 002 un 0100 125 6436 005, ar kopējo platību 912,6 m2 nomas tiesību mutiska izsole

Nekustamā īpašuma Rīgā, Mazjumpravas ielā 51, kadastra numurs 0100 125 6498, sastāvā esošu ēku, kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 002 un 0100 125 6436 005, ar kopējo platību 912,6 m2,  t.sk.: ēka, kadastra apzīmējums 0100 125 6436 002, ar kopējo platību 905,6 m2 un ēka, kadastra apzīmējums 0100 125 6436 005, ar kopējo platību 7,0 m2, nomas tiesību izsole.

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Mazjumpravas iela 51, Rīga

NOMAS OBJEKTA VEIDS

Ēkas (metāla angārs un šķūnis)

NOMAS OBJEKTA KADASTRA APZĪMĒJUMI UN PLATĪBAS

Ēka (metāla angārs) - 0100 125 6436 002, 905,6 m2;

Ēka (šķūnis) - 0100 125 6436 005, 7,0 m2.

NOMAS OBJEKTA KOPĒJĀ PLATĪBA

 912,6 m2

LIETOŠANAS MĒRĶIS

Saimnieciskā un komercdarbība

IZSOLES SĀKUMA

NOMAS MAKSAS APMĒRS

1.16 EUR/m2 (bez PVN)mēnesī, t.i., 1058,62 EUR mēnesī par visu iznomāto platību

IZSOLES SOLIS

0.10 EUR/m2, augšupejošs solis

NOMAS LĪGUMA MAKSĀJUMI

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par telpām. Piesaistīto zemes gabalu nomas maksa. Patērēto sabiedrisko pakalpojumu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.  Maksājumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

NOMAS OBJEKTA APSAIMNIEKOŠANA

Nomnieks par saviem līdzekļiem veic nomas objekta un tam piesaistīto zemesgabalu pilnu apsaimniekošanu

MAKSIMĀLAIS IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 31.08.2025.

ZEMESGABALS

Kopā ar nomas objektu tiek iznomāts Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Mazjumpravas ielā 51, Rīgā (kadastra apz. 0100 125 0482), daļa ar platību 5082 m2 un zemesgabala Mazjumpravas ielā 53, Rīgā (kadastra apz. 0100 125 0476), daļa ar platību 1927 m2

ZEMESGABALA NOMAS MAKSA

Zemesgabala (kadastra apz. 0100 125 0482) daļas ar platību 5082 m2 nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2019.gadā t.i. 48.58 EUR/mēnesī.).

Zemesgabala (kadastra apz. 0100 125 0476) daļas ar platību 1927 m2 nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2019.gadā t.i. 13.75 EUR/mēnesī.)

APAKŠNOMAS IESPĒJAS

Saņemot rakstisku saskaņojumu no SIA „Rīgas nami”

IZSOLES VEIDS

Mutiska, pirmreizējā

NOMAS TIESĪBU PRETENDENTU PIETEIKŠANĀS VIETA UN TERMIŅŠ

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” birojā no līdz 26.09.2019.

IZSOLES LAIKS UN VIETA

­­­­­27.09.2019. plkst. 11.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 4.stāvā

NOMAS OBJEKTA APSKATE

Kontaktpersona nomas objekta apskatei (darba dienās no plkst. 10.00 - 14.00): pārvaldnieks Viktors Villers, tālr. 67181797, mob. 26407395

IZNOMĀTĀJS

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, LV-1050

IZSOLES SLUDINĀJUMS, NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas nami” birojā Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, un interneta portālos www.rigasnami.lv, http://pasvaldiba.riga.lv


Pielikumi


– Drukāt dokumentu