Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

„Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles termiņa pagarināšanu”

Nekustamā īpašuma  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu  ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību mutiska  izsole

 

Nomas objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 009 0065 002

Iznomājamais objekts

telpas  ar kopējo platību 8,2 m2, t.sk.:

telpu grupas 001 telpas Nr. 1 - 2 ar platību   8,2 m2;

 

Kultūras piemineklis

Nekustamais īpašums  Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, ir

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6603)

Nomas objekta telpu kopējā platība

8,2 m2

Telpu izmantošanas veids

Tirdzniecības pakalpojumu sniegšana

Zemesgabals

Ēka saistīta ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 4,72 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2019.gadā t.i. 2,81 EUR /mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

25,00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

1,00 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2025.gada 30.septembrim

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi),  kā arī maksājumus, kas ir noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles veids

Mutiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), 2.stāvā, SIA ”Rīgas nami” birojā  līdz 24.10.2019.  plkst.15.00

Izsoles laiks un vieta

­­­­­2019.gada 25.oktobrī plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5(ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, 5.stāvā un portālos www.rigasnami.lv,  http://pasvaldiba.riga.lv .

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

pārvaldniece Rigonda Rimša, tālr. 67181785, mob.26453605

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu