lv
Informācija par SIA “Rīgas nami” valdes locekļu amatu kandidātu novērtēšanas procesu

28.11.22

Atklātu konkursu uz SIA “Rīgas nami” (turpmāk – Sabiedrība) trīs valdes locekļu amatiem organizēja Sabiedrības padomes izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Andris Liepiņš  - komisijas vadītājs - SIA “Rīgas nami” padomes loceklis;
  • Dzintra Gasūne – komisijas locekle - Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Līga Meņģelsone - komisijas locekle - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore;
  • Jekaterina Kolosova-Moroza - komisijas locekle - SIA “Nordic and Baltic Property Group” vadītāja Baltijas valstīs;
  • Rita Grieķere - komisijas locekle – Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece.

 

Pieteikšanās uz Sabiedrības trīs valdes locekļu amatiem tika izsludināta 2022. gada 23. augustā, publicējot sludinājumu Sabiedrības un Sabiedrībai pievienojamo sabiedrību (SIA “Rīgas centrāltirgus”, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” un SIA “Rīgas serviss” ) tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu vietnēs (Facebook, Instagram, Twitter un LinkedIn kontos), Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē un sociālo tīklu vietnēs, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā, Pārresoru koordinācijas centra mājas lapā un SIA “ASTRAL Executive Search” mājas lapā ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 26. septembrim.

 

Kopā Sabiedrības trīs valdes locekļu amatiem tika iesniegti 64 pieteikumi:

  • uz  valdes priekšsēdētāja amatu - ar kompetenci korporatīvās pārvaldības jomā - 17 pieteikumi;
  • uz valdes locekļa amatu - finanšu vadības, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā - 16 pieteikumi;
  • uz  valdes locekļa amatu - nekustamā īpašuma pārvaldības jomā - 31 pieteikums.

 

Kandidāti uz Sabiedrības valdes locekļu amatiem tika vērtēti 3 (trīs) kārtās, un viss nominācijas process norisa klātienē. Nominācijas komisija visus valdes locekļu amatu kandidātus vērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.

 

Konkursa 1. kārtā tika vērtēti kandidātu iesniegtie pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti, lai pārbaudītu kandidātu atbilstību obligātajām minimālajām prasībām.

 

Par visiem konkursa 2. kārtai izvirzītajiem kandidātiem tika ievāktas atsauksmes, ko veica personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search”.

 

Kandidātiem, kuri tika izvirzīti konkursa 2. kārtai, bija jāsagatavo redzējums par Sabiedrības galvenajiem nākotnes izaicinājumiem attiecīgajā jomā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai. Konkursa 2. kārta notika, izmantojot daļēji strukturētu interviju, kuras laikā nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatiem izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam. Intervijas laikā nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu prezentētos stratēģiskos redzējumus.

 

Konkursa 3. kārtā notika kandidātu vadības kompetenču padziļināta novērtēšana, ko nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search”. Nominācijas komisija, saņemot personāla atlases kompānijas informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem valdes locekļu nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam. Apkopojot kandidātu vērtējumus konkursa trijās kārtās, nominācijas komisija pieņēma lēmumu trim vakantajiem valdes locekļu amatiem izvirzīt Sabiedrības padomei galīgā lēmuma pieņemšanai četrus atbilstošākos pretendentus, norādot tos prioritārajā secībā attiecīgi konkrētajā jomā pēc visās atlases kārtās iegūto punktu kopsummas rezultāta.

 

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums Sabiedrībai, t.i., 2022. gada 24. novembrī.

 

Publicēts: 28.11.2022.

Citas aktualitātes