lv
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS MAKSAS ATBRĪVOJUMA VAI SAMAZINĀJUMA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU

14.04.20

Informācija par SIA „Rīgas nami” valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), ievērojot Rīgas domes 09.04.2020. lēmumā Nr. 226 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību” noteikto, SIA “Rīgas nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem noteikts sniegt atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz komersanta (turpmāk arī – Nomnieks) atbilstību Noteikumos noteiktajiem kritērijiem un Nomnieka iesniegumu. Nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus, aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas.

Veidlapas/iesniegumus paraugus un skaidrojošo informāciju var meklēt Rīgas domes Īpašuma departamenta tīmekļvietnē: https://id.riga.lv 

Veidlapa/iesnieguma paraugs par:

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai, Sabiedrības Nomnieki aicināti iesniegt iesniegumus, sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz rigasnami@riga.lv.

Atbalsts ir piemērojams tikai tām personām, kuras atbilst Komerclikuma 1. panta prasībām, t.i. komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

Noteikumi nosaka, ka Atbalsts ir piešķirams, ja nomnieks atbilst visiem šiem kritērijiem:

1. Nomniekam ir samazinājušies ieņēmumi Noteikumu 3.1. punktā minētajā laika posmā vismaz par 30%;
2. Nomniekam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks kā 1000 eiro vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3. Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
4. Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Sabiedrību / Nomniekam pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas, citu saistīto maksājumu kavējumi, bet uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret Sabiedrību / norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar Sabiedrības saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Sabiedrība var piemērot nomas maksas atbrīvojumu, ja Nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā vai, ja Nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums var tikt piemērots atbilstoši Nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Papildus minētajam informējam, ka, sakarā ar to, ka visi nomas līgumos noteiktie nomas maksas rēķini tiks izrakstīti, aicinām ievērot to apmaksas termiņus. Pēc visu normatīvajos aktos noteikto nosacījumu izpildes nomas atlaide komersantam tiks piešķirta, atbilstošos rēķinus dzēšot ar kredītrēķinu.

Papildu informāciju iespējams saņemt, rakstot uz  Sabiedrības e-pastu: rigasnami@riga.lv.

Citas aktualitātes
Rīgas nami – Ilgtspējas indeksa bronzas kategorijas laureāts
16.06.21

SIA “Rīgas nami”, pirmo reizi piedaloties Ilgtspējas indeksā ir iekļuvuši bronzas kategorijas laureātu sarakstā.

Kopā ar kapitālsabiedrību, bronzas līmeni šogad sasnieguši vēl 10 uzņēmumi.

Vairāk
Kinoteātris "Splendid Palace" atklāj kino terasi. Splendid Garden.
09.06.21

No 11. jūnija kino gardēžiem būs iespēja baudīt Splendid Garden kino terases atmosfēru, Elizabetes ielā 61. Tas ir ne tikai spilgts vasaras pieteikums, bet arī solis pretī zaļākai un iedzīvotājiem draudzīgākai Rīgai.

Vairāk
Publicēts pirmais SIA "Rīgas nami" Ilgtspējas pārskats
11.05.21

Mums ir liels prieks jūs iepazīstināt ar pirmo SIA “Rīgas nami” nefinanšu ziņojumu jeb Ilgtspējas pārskatu. Tā ir lieliska iespēja atskatīties uz 2019.-2020.gados paveikto.

Vairāk
“Rīgas nami” piedalās Lielajā Talkā
10.05.21

Sestdien SIA “Rīgas nami”, kopīgi sakopjot bijušo lidostas Spilve teritoriju, noslēdza Lielo talku, kas uzsākās 24.aprīlī.

Vairāk
Pievienojies mūsu komandai
05.05.21

Aicinām pievienoties mūsu komandai Finanšu ekonomistu - datu analītiķi. 

Vairāk
APSVEIKUMS 4. MAIJĀ!
30.04.21

Vēlot skaistus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkus!

Vairāk