lv
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS MAKSAS ATBRĪVOJUMA VAI SAMAZINĀJUMA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU

14.04.20

Informācija par SIA „Rīgas nami” valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), ievērojot Rīgas domes 09.04.2020. lēmumā Nr. 226 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību” noteikto, SIA “Rīgas nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem noteikts sniegt atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz komersanta (turpmāk arī – Nomnieks) atbilstību Noteikumos noteiktajiem kritērijiem un Nomnieka iesniegumu. Nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus, aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas.

Veidlapas/iesniegumus paraugus un skaidrojošo informāciju var meklēt Rīgas domes Īpašuma departamenta tīmekļvietnē: https://id.riga.lv 

Veidlapa/iesnieguma paraugs par:

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai, Sabiedrības Nomnieki aicināti iesniegt iesniegumus, sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz rigasnami@riga.lv.

Atbalsts ir piemērojams tikai tām personām, kuras atbilst Komerclikuma 1. panta prasībām, t.i. komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).

Noteikumi nosaka, ka Atbalsts ir piešķirams, ja nomnieks atbilst visiem šiem kritērijiem:

1. Nomniekam ir samazinājušies ieņēmumi Noteikumu 3.1. punktā minētajā laika posmā vismaz par 30%;
2. Nomniekam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks kā 1000 eiro vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3. Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
4. Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Sabiedrību / Nomniekam pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas, citu saistīto maksājumu kavējumi, bet uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret Sabiedrību / norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar Sabiedrības saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Sabiedrība var piemērot nomas maksas atbrīvojumu, ja Nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā vai, ja Nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums var tikt piemērots atbilstoši Nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Papildus minētajam informējam, ka, sakarā ar to, ka visi nomas līgumos noteiktie nomas maksas rēķini tiks izrakstīti, aicinām ievērot to apmaksas termiņus. Pēc visu normatīvajos aktos noteikto nosacījumu izpildes nomas atlaide komersantam tiks piešķirta, atbilstošos rēķinus dzēšot ar kredītrēķinu.

Papildu informāciju iespējams saņemt, rakstot uz  Sabiedrības e-pastu: rigasnami@riga.lv.

Citas aktualitātes
Pievienojies mūsu komandai
18.02.21

Aicinām pievienoties mūsu komandai Finanšu ekonomistu - datu analītiķi. 

Vairāk
SIA "RĪGAS NAMI" TURPINA SNIEGT ATBALSTU SAVIEM NOMNIEKIEM
15.01.21

Saistībā ar COVID-19 izplatību valstī SIA “Rīgas nami” turpina piedāvāt nomas maksas samazinājumu saviem nomniekiem. 

 

 

Vairāk
ZILĀS GVARDES ZĀLES INTERJERA RADĪTĀJA GŪST PROFESIONĀĻU ATZINĪBU
16.07.20

Par nozīmīgiem sasniegumiem arhitektūras jomā konkursā-forumā “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” žūrijas atzinību saņēmusi arhitekte Signe Zihelmane par Melngalvju nama Zilās gvardes zāles un Salona interjera izveidi.

Vairāk
RĪGAS KONGRESU NAMS AICINA BŪVNIEKUS PIETEIKTIES ĒKAS LIELĀS ZĀLES ATJAUNOŠANAS DARBIEM
16.06.20

Pasākumu centrs “Rīgas Kongresu nams” ir izsludinājis iepirkumu par Lielās zāles un ēkas publiskās zonas atjaunošanu. No 2020. gada 15. jūnija līdz 20. jūlijam būvniecības firmas tiek aicinātas izvērtēt iepirkumu un piedalīties konkursā.

Vairāk
"RĪGAS NAMI" TELPU NOMNIEKIEM PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI PIEDĀVĀ CITUS IZDEVĪGUS LAIKUS
26.05.20

SIA "Rīgas nami" telpu nomniekiem pasākumu organizēšanai piedāvā citus izdevīgus laikus līdz 2021. gada 30. decembrim.

Vairāk
PAR NAUDAS ATMAKSU NENOTIKUŠA PASĀKUMA GADĪJUMĀ
19.05.20

SIA “Rīgas nami” ir saņēmusi vairāku sadarbības partneru iesniegumus ar lūgumu pārcelt pasākumu norises laiku pasākumu centros “Rīgas Kongresu nams”, “Melngalvju nams” un kinoteātrī “Splendid Palace”. Pašlaik notiek aktīvs darbs pie pasākumu kalendāra veidošanas.

Vairāk