lv

Adrese: Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050

E-pasts: rigasnami@riga.lv

Saistošie dokumenti

2020. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Ārējais neatkarīgais izvērtējums:

Iekšējie normatīvie akti:

Sabiedrības darbību raksturojošā informācija:

 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likumam kapitālsabiedrība nav tiesīga veikt dāvinājumus un ziedojumus.

Kārtība, kādā dāvinājumi tiek pieņemti:

Finanšu pārskati: