lv

Adrese: Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050

E-pasts: rigasnami@riga.lv

Saistošie dokumenti

 

Ārējais neatkarīgais izvērtējums:

 

Iekšējie normatīvie akti:

Sabiedrības darbību raksturojošā informācija:

 

Kārtība, kādā tiek pieņemti dāvinājumi:

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likumam kapitālsabiedrība nav tiesīga veikt dāvinājumus un ziedojumus.

 

Finanšu pārskati:

Privātuma politika: