lv
Trauksmes celšana

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Iekšējās kontroles un korupcijas novēršanas nodaļas Trauksmes celšanas centrs (tālr. Nr.67026859 un tālr. Nr.67012032, e-pasts: trauksme@rigasnami.lv).

 

Informācija trauksmes cēlējiem

 

Kas var būt par trauksmes cēlēju?

Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Atsauce: Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 7.punkts.

 

Par ko var celt trauksmi?

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, tai skaitā:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai citu prettiesisku darbību;
 • korupciju;
 • krāpšanu;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
 • sabiedrības veselības, būvniecības, vides, pārtikas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 • pārkāpumu preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;
 • pārkāpumu transporta drošībā;
 • konkurences tiesību pārkāpumu;
 • patērētāju tiesību aizsardzību;
 • cilvēktiesību pārkāpumu;
 • privātās dzīves un personas datu aizsardzību;
 • u.c.

Atsauce: Trauksmes celšanas likuma 3.panta pirmā daļa.

 

Kas nav trauksmes celšana?

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma:

 • apzināti nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu;
 • zvērināta advokāta un klienta, ārsta un pacienta saziņas konfidencialitātes pārkāpšana;
 • tiesnešu apspriedes noslēpuma un neizpaužamu, slēgtajās tiesas sēdēs iegūtu ziņu izpaušana;
 • informācijas izpaušana par speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu, kā arī tās rezultātā iegūtu ziņu izpaušana;
 • informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm, ciktāl tiek skarta darba koplīguma noslēgšanai vai grozīšanai nepieciešamā informācija;
 • anonīma ziņošana;
 • juridiskas personas sniegts ziņojums.

Atsauce: Trauksmes celšanas likuma 3.panta trešā daļa.

 

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlējs ziņojumu var sniegt:

 • noformējot iesniegumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 • aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

 

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumu var:

 • iesniegt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • iesniegt kompetentajai institūcijai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv;
 • sniegt publiski, ja ir spēkā vismaz viens no nosacījumiem:
 • ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, trauksmes cēlēju neinformē par viņa ziņojuma izskatīšanas gaitu;
 • trauksmes cēlēja ziņojumā noradītais pārkāpums ilgstoši bez objektīva iemesla netiek novērsts. Par objektīvu iemeslu nav uzskatāma personas iesnieguma neatzīšana par trauksmes cēlēja ziņojumu un neizskatīšana pēc būtības;
 • personai ir pamats uzskatīt, ka pārkāpums var būt nenovēršams vai nepārprotams sabiedrības interešu apdraudējums;
 • personai ir pamats uzskatīt, ka, vēršoties kompetentajā institūcijā ar trauksmes celšanas ziņojumu, tiks radītas nelabvēlīgas sekas, pārkāpums tiks slēpts vai netiks novērsts.

Ievērojot SIA “Rīgas nami” iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, trauksmes celšanas ziņojumu var:

 • nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi trauksme@rigasnami.lv;
 • ievietot pasta kastītē, kas atrodas Sabiedrības telpās Rātslaukumā 5, Rīgā, 2.stāvā;
 • personīgi nododot Sabiedrības kontaktpersonai;
 • ziņojot mutiski klātienē vai pa tālruni Sabiedrības kontaktpersonai un pēc tam nodrošinot trauksmes cēlēja ziņojuma parakstīšanu.

 

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu par SIA “Rīgas nami” valdes vai padomes locekli?

Trauksmes cēlēja ziņojumu par Sabiedrības valdes vai padomes locekli var iesniegt Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai:

 • nosūtot pa pastu;
 • ievietojot trauksmes cēlēju ziņojumiem speciāli izveidotā pasta kastītē Rīgas domes administratīvajā ēkā Rātslaukumā 1, Rīgā, 1.stāvā;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksme@riga.lv;
 • iesniedzot personīgi Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļas darbiniekiem
 • aizpildot veidlapu vietnē www.trauksmescelejs.lv, kā adresātu norādot Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

 

Kas ir par trauksmes celšanas sistēmu atbildīgā persona SIA “Rīgas nami”?

SIA “Rīgas nami” noteiktā atbildīgā persona ir iekšējais auditors Jānis Lielkalns, elektroniskā pasta adrese trauksme@rigasnami.lv, tālrunis 66957232.

 

Kur iegūt papildus informāciju?