lv

Adrese: Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050

E-pasts: rigasnami@rigasnami.lv

Dokumenti

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU RAKSTUROJOŠĀ INFORMĀCIJA

 

 

Ārējais neatkarīgais izvērtējums:

 

Finansiāli saimnieciskās darbības revīzija:

 

Iekšējie normatīvie akti:

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas un novēršanas likumam kapitālsabiedrība nav tiesīga veikt dāvinājumus un ziedojumus.

 

Stratēģiskais ietvars:

 

Sabiedrības darbību raksturojošā informācija:

 

Kapitālsabiedrības politikas:

 

Privātuma politika:

 

Finanšu informācija

Cita nozīmīga informācija