lv

Par uzņēmumu

RĪGAS NAMI – LĪDERIS RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

 

Kopējā zemes platība: 

2 556 242 m2

Kopējā ēku platība: 

1 963 411 m2

Kopējā nekustamo īpašumu vērtība:

200 miljoni EUR

 

SIA „Rīgas nami” ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta 1989. gadā un kuras galvenie darbības virzieni Rīgas vēsturisko īpašumu apsaimniekošana, pārvaldīšana un attīstīšana, kā arī kultūras pasākumu nodrošināšana pasākumu centros – Melngalvju namā un kinoteātrī "Splendid Palace".

 

2022. gada 1. novembrī noslēdzās 2021. gadā sāktais reorganizācijas process, kurā pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" pievienoja SIA "Rīgas nami". 


Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri iepriekš strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

 

Sabiedrības organizatoriskā struktūra

 

 

VALDE

 

Rīgas centrāltirgus

MĀRCIS BUDĻEVSKIS

SIA "Rīgas nami" valdes loceklis

 

Vairāk

Vidzemes tirgus

BAIBA BEATRISE SLEŽE

SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētāja

 

Vairāk

Latgales tirgus

OJĀRS VALKERS

SIA "Rīgas nami" valdes loceklis

 

Vairāk

 

PADOME

 

Rīgas centrāltirgus

MĀRTIŅŠ ZIEMANIS

SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētājs

 

Vairāk

Vidzemes tirgus

ILZE BUKULDE

SIA "Rīgas nami" padomes locekle

(padomes priekšsēdētāja vietniece)

 

Vairāk

Latgales tirgus

ANDRIS LIEPIŅŠ

SIA "Rīgas nami" padomes loceklis

 

Vairāk

 

SIA "Rīgas nami" valdes reglaments

SIA "Rīgas nami" padomes reglaments

 

VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Nodrošināt: 

 • kvalitatīvu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu pašvaldības kultūrvēsturisko, kā arī nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu objektu, tai skaitā pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu; attīstot objektus, sasniegt ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības pieaugumu, integrējot tos apkārtējā pilsētvidē, bet saglabājot objektu vēsturisko autentiskumu, nodrošinot kultūras pasākumu un kultūras mantojuma pieejamību, kā arī veicinot vietējo un dažādu citu kultūru produktu un pakalpojumu pieejamību; 
 • kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamā fonda un citu objektu attīstīšanu, atjaunošanu un apsaimniekošanu, lai sociāli atbildīgi un efektīvi nodrošinātu pašvaldības funkciju īstenošanu un pārdomātu pilsētas attīstību; 
 • pašvaldības institūciju darbībai nepieciešamo nekustamo īpašumu kvalitatīvu un ilgtermiņā lietderīgu pārvaldīšanu un pilna cikla apsaimniekošanu, sabiedrības interesēs panākot institūciju nepārtrauktu, pilnvērtīgu pieejamību un drošu darbību, kā arī efektīvu resursu izmantošanu; 
 • uzņēmumā labu pārvaldību, darbības caurskatāmību un efektīvu resursu izmantošanu. 

 

SIA “Rīgas nami” vidēja termiņa darbības stratēģijas kopsavilkums 2024. - 2028. gadam pieejams šeit.

 

MISIJA UN VĪZIJA

MISIJA

Efektīvi pārvaldīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības veikšanai nepieciešamo un sabiedrībai sociāli un ekonomiski nozīmīgo nekustamo īpašumu.

VĪZIJA

Mēs esam nekustamo īpašumu pārvaldības līderi, kas uzlabo dzīves un darba kvalitāti pilsētā.

 

VĒRTĪBAS

Sadarbība un cieņa

 • “Rīgas nami” ir vērsti uz sadarbību, iesaista klientus lēmumu pieņemšanas procesos, pakalpojumu novērtēšanā un nākotnes redzējuma veidošanā.
 • “Rīgas nami” atzīst ikviena cilvēka vērtību, veidojot cieņpilnas attiecības gan darba kolektīvā, gan sadarbībā ar klientiem un partneriem.

Atbildība

 • SIA “Rīgas nami” uzņemas atbildību par tās pieņemto lēmumu un veikto darbību rezultātiem.
 • “Rīgas nami” veido atbildīgu biznesa vidi, nodrošinot rūpīgu pārvaldību un pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicinot finanšu stāvokļa ilgtspēju.

Atvērtība

 • Informācija par SIA “Rīgas nami” lēmumiem un pakalpojumiem ir brīvi pieejama, skaidra un viegli saprotama.
 • “Rīgas nami” ievēro personas datu aizsardzības principus un konfidencialitāti.

Profesionalitāte

 • SIA “Rīgas nami” pieņemtie lēmumi ir balstīti uz profesionālo kompetenci, skaidri definētiem noteikumiem un normatīvo aktu regulējumu, ievērojot sabiedrības un valstspilsētas pašvaldības intereses.

Ilgtspēja

 • “Rīgas nami” plāno un sniedz pakalpojumus, kas sasniedz paredzētos rezultātus, ir ilgtspējīgi un tiecas maksimāli klimatneitrāli izmantot pieejamos resursus.

 

DARBĪBAS VIRZIENI

 • Administratīvo ēku un komercplatību pārvaldība
 • Pašvaldības izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un policijas iestāžu, kā arī neapdzīvotu  un saimnieciskajai darbībai neizmantotu ēku apsaimniekošana
 • Dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, un jaunu mājokļu attīstība
 • Saimnieciskās darbības sekmēšanai nepieciešamo īpašumu pārvaldīšana tirgos
 • Kultūras nozarei nepieciešamo īpašumu pārvaldīšana un kultūras piedāvājuma nodrošināšana
 • Nekustamo īpašumu atsavināšana

 

Rīgas nami ir 100 % Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kura nodrošina pašvaldības deleģētos uzdevumus nekustamo īpašumu pārvaldības un attīstības jomās. Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas nami padome un valde. Sabiedrības pārvaldības struktūra, pārvaldes institūciju sastāvu un darbības aprakstu pieejama šeit.

 

SIA "Rīgas nami" statūti 2024

 

SIA "Rīgas nami" logotipi